Årlig møte 2024

18. February 2024

Det vil bli avhold årlig møte i Basketgruppen. På møtet presenterer styret hva vi og klubben har gjort det siste året, samt hva som planlegges framover. Vi legger også fram budsjett for 2024.

Tidspunkt: Tirsdag 27.02.24, kl. 20:00
Sted: Nesodden VGS, klasserom 0206

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Vi oppfordrer medlemmer og foresatte til å stille.

Agenda for møtet:

 1. Innkalling og agenda godkjennes

 2. Valg av møteleder og referent

 3. Gjennomgang av Årsberetning -> Se digital versjon
  Styreleder legger frem årsberetningen
  Gjeldende handlingsplan 2019-2024 (må oppdateres i neste periode)

 4. Gjennomgang av regnskap 2023
  Styreleder og økonomiansvarlig presenterte årets regnskap .

 5. Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2024
  Styreleder og økonomiansvarlig presenterer budsjettet.

 6. Saker til avstemming 
  1. Fastsetting av nye treningsavgifter i NIF Bobcats
  2. Innføring av paragruppe i basket
   Vi har fått inn ønske om å opprette et eget tilbud om en paragruppe i basketball.

 7. Eventuelt
  Saker og forslag som har kommet inn til eventuelt:
  – Prosess rundt ansettelse og oppsigelse av Nesodden Bobcats ny hovedtrener
  – Hvem er trenerne i dag, hva er kravene for å bli trener, hvem er ansvarlig for at trenere blir ivaretatt (treninger, kamper, turneringer), og hvordan blir godtgjørelser og eventuell lønn satt fast.
  – Hvem er lagledere og hva er kravene til, hvem er ansvarlig for lagledere
  – Strategi for rekruttering og utvikling av trenere fremover 
  – Planlagte aktiviteter for 2024/2025. 

  Henviser ellers til:
  Gjeldende handlingsplan 2019-2024 (må oppdateres i neste periode)

 8. Innstilling av nytt styre v/Ole Jakob Valen og Øyvind Olsen
  Valgkomitéens innstilling til nytt styre

  (NB! Dette blir vår gruppes innstilling stil styre, endelig valg skjer på NIFs årsmøte i mars – se retningslinjer under)
 9. Styrets forslag til valgkomite
  Forlag til valgkomité

Velkommen!

mvh,
Styret

Nesodden IF Bobcats vs. Nesodden Idrettsforening

Vi minner om at gruppestyret i basketgruppa ikke er sitt eget idrettslag, men er underlagt Nesodden Idrettsforening sin lovnorm og deres retningslinjer. Her er et relevant uttrekk fra disse:

Punkt 23 – Grupper

(1)       Idrettsforeningens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettsforeningens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2)       Dersom idrettsforeningens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 2. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettsforeningen. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
 3. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

Antall styremedlemmer i grupper etter størrelse:

 • Inntil 50 medlemmer bør ha 3 styremedlemmer.
 • Fra 51 tom. 149 bør ha 5 styremedlemmer.
 • Fra 150 og over bør ha 7 styremedlemmer. (Gjelder for Nif Bobcats)
 • Gruppestyrene skal minimum bestå av leder, økonomiansvarlig
 1. Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

Ved uforutsette utgifter kan gruppene, dersom de er likvide, situasjonen er nødvendig for sportslig drift, med godkjenning av hovedstyret, gjøre nødvendig innkjøp uten at det blir avholdt ekstraordinært årsmøte. Dette krever godkjenning av hovedstyret.